MESAJUL NOSTRU DE ZIUA MONDIALĂ A PĂCII – 21 SEPTEMBRIE 2020

În apropierea sacrei celebrări de Mabon urarea mea vrea să ajungă la toți și la fiecare; este o urare de seninătate și de prosperitate, dar este mai ales o urare de pace. Și anul care își închide porțile a fost marcat, din păcate, de persecuție, de discriminare, de acte teribile de violență și de intoleranță religioasă.

Fotografie de Anastasiya Lobanovskaya pe Pexels.com


Gândul meu se îndreaptă îndeosebi spre iubita țară noastră țară, România, dar și spre lumea întreaga, intr-o perioadă de criză pandemică, dar și intr-o perioadă în care drumul nostru trebuie să fie spre mult dorita stabilitate și reconciliere. Vin în minte recentele suferințe ale comunității păgâne din zonele grav afectate ale lumii musulmane, dar și victimele regimurilor totalitare din Coreea și China. Lor le manifest apropierea mea și cea a întregii comunități și organizații, sentimente care au avut o exprimare concretă în recenta Adunare a Consiliului Consultativ pe Probleme Interreligioase din cadrul Organizației Națiunilor Unite a reprezentanților noștri. De la această adunare a venit o încurajare, pentru comunitățile noastre din lume, dar mai ales cu precădere cele din întregul Orient Mijlociu și Peninsula Coreea și China, să trăiască comuniunea și să continue să ofere o mărturie curajoasă de credință în acele ținuturi.

Olteanu Cosmin – Președintele THE NEW PAGAN DAWN


Le mulțumesc din inimă guvernelor care se străduiesc să aline suferințele acestor frați în omenitate și îi invit pe păgâni să se roage pentru frații lor în credință care îndură violențe și intoleranțe și să fie solidari cu ei. În acest context, am simțit deosebit de vie oportunitatea de a împărtăși cu voi câteva reflecții despre libertatea religioasă, cale pentru pace. De fapt, este dureros de constatat că în unele regiuni din lume nu este posibilă mărturisirea și exprimarea în mod liber a propriei religii, decât cu riscul vieții și al libertății personale.


În alte regiuni există forme mai silențioase și sofisticate de prejudecată și de opoziție față de cei care cred și față de simbolurile religioase. Păgânii sunt actualmente grupul religios care îndură cel mai mare număr de persecuții din cauza propriei credințe. Mulți îndură zilnic ofense și trăiesc adesea în frică din cauza căutării adevărului, a credinței lor, cât și a apelului lor sincer ca să fie recunoscută libertatea religioasă. Toate acestea nu pot fi acceptate, deoarece constituie o ofensă adusă nouă și demnității umane; în afară de asta, sunt o amenințare la adresa siguranței și păcii și împiedică realizarea unei autentice dezvoltări umane integrale.


De fapt, în libertatea religioasă își are exprimare specificitatea persoanei umane, care prin ea poate îndrepta propria viață personală și socială spre Zei, în lumina cărora se înțeleg pe deplin identitatea, sensul și scopul persoanei. A nega sau a limita în manieră arbitrară această libertate înseamnă a cultiva o viziune reductivă despre persoana umană; a întuneca rolul public al religiei înseamnă a genera o societate nedreaptă, pentru că nu este proporționată cu adevărata natură a persoanei umane; asta înseamnă a face imposibilă afirmarea unei păci autentice și durabile a întregii familii umane.

Așadar, îndemn bărbații și femeile de bunăvoință să reînnoiască angajarea pentru construirea unei lumi în care toți să fie liberi să mărturisească propria religie sau propria credință și să trăiască propria iubire față de Zei cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul. Acesta este sentimentul care inspiră și călăuzește Mesajul pentru Zi Mondială a Păcii.


DEPARTAMENTUL DE PR, COMUNICARE ȘI PROMOVARE

ASOCIAȚIA THE NEW PAGAN DAWN

____

ENGLISH VERSION

Near the sacred celebration of Mabon, I wish to send to all of you my message of peace at the closures of this challenging year, marked by persecution, discrimination, terrible acts of violence and religious intolerance.

My thoughts are especially directed to our beloved country, Romania and the world, in a pandemic crisis in which our pathway to future, should be described by stability and reconciliation. Reflecting on this matter, I would like to mention the recent sufferings in in the muslim world and totalitarian regimes of the pagan communities (especially in North Korea and China). Moreover, as the president of “The New Pagan Dawn”, I wish to reiterate the feelings of appreciation, compassion and respect shown by our representatives within the Consultative Council Assembly for Inter-religious Issues, in United Nations Organization. One of the core messages expressed in the Assembly has been the need of continuity and support for courageous expression of faith in war and conflict regions. 

I sincerely thank the governments that are striving to alleviate the suffering of these brethren in mankind and I invite the heathen to pray for their brothers in faith who endure violence and intolerance and to be in solidarity with them. In this context, I wish to sare with you a few thoughts related te free expression of religion.

In other regions, there are quieter and more sophisticated forms of prejudice and opposition to those who believe and to religious symbols. The heathen are currently the religious group that endures the greatest number of persecutions because of their faith. Many endure daily offenses and often live in fear because of the search for the truth, their faith, and their sincere call for religious freedom to be recognized. All this cannot be accepted, because it is an insult to us and human dignity; also, they are a threat to security and peace and hinder the achievement of genuine full human development.

In fact, in religious freedom, the specificity of the human person has its expression, which through it can direct its own personal and social life towards Gods, in the light of which the identity, meaning, and purpose of the person are fully understood. To arbitrarily deny or limit this freedom means to cultivate a reductive view of the human person; to obscure the public role of religion means to generate an unjust society because it is not proportionate to the true nature of the human person; this means making it impossible to assert an authentic and lasting peace of the whole human family.

Therefore, I urge men and women of goodwill to renew their commitment to building a world in which all are free to profess their religion or faith and to live their love for the Gods with all their heart, soul, and mind. This is the feeling that inspires and guides the Message for World Peace Day.