Colegiul Director

Colegiul Director este o componentă esențială a organizației Platforma Acceptarea Păgână, având ca principală responsabilitate asigurarea punerii în executare a hotărârilor Adunării Generale. Acest corp de conducere este format din trei membri principali, aleși de către Adunarea Generală, iar în limita a cel mult o treime din numărul său, poate include și persoane din afara organizației.

group of people on conference room
Photo by Christina Morillo on Pexels.com

Directorul General al Colegiului Director este în același timp Directorul General al Platformei Acceptarea Păgână și deține rolul de lider al organizației, reprezentând-o în relațiile cu terții și încheind acte juridice în numele și pe seama acesteia, respectând legislația, Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare al organizației. Colegiul Director primește îndrumare și susținere din partea ASOCIAȚIA THE NEW PAGAN DAWN.

Mandatul membrilor Colegiului Director este de 4 ani și este stabilit prin alegerile organizate de către Adunarea Generală. Atribuțiile Colegiului Director sunt extinse și vitale pentru funcționarea eficientă a organizației și includ:

  1. Supunerea anuală a raportului de activitate, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor pentru aprobarea Adunării Generale.
  2. Supunerea propunerilor de modificare a Statutului Asociației și a altor propuneri importante pentru aprobarea Adunării Generale.
  3. Aprobarea cheltuielilor pe seama organizației în limita echivalentului în RON a 5000 EURO anual și raportarea către Adunarea Generală pentru aprobare în cazul depășirii acestui plafon.
  4. Administrația bunurilor și veniturilor organizației, în conformitate cu interesele acesteia.
  5. Asigurarea respectării Statutului organizației și desfășurarea de activități necesare pentru buna funcționare a Platformei Acceptarea Păgână.
  6. Îndeplinirea altor atribuții prevăzute de lege, Statutul organizației, Regulamentul de Organizare și Funcționare sau stabilite de Adunarea Generală.
  7. Emiterea deciziilor care trebuie implementate de către membrii Platformei Acceptarea Păgână.

Colegiul Director se întrunește cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar pentru a aborda problemele organizației. Deciziile acestuia sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, în prezența a cel puțin 5/7 din numărul total de membri ai Colegiului Director. Ședințele sunt conduse de Directorul General sau de Directorul Executiv în absența celui dintâi, și se consemnează în procese-verbale.

Membrii Colegiului Director pot fi revocați din funcție de către Adunarea Generală în diverse circumstanțe, inclusiv absențe nemotivate repetate sau încălcarea gravă a regulilor organizației. Orice post vacant este ocupat în urma convocării Adunării Generale.

Colegiul Director are posibilitatea de a elabora un regulament intern de funcționare, care necesită aprobarea a două treimi din numărul membrilor Consiliului cu majoritate de voturi.

MANDAT 2023 – PREZENT

DIRECTOR GENERALKIRALY CRISTIAN-ALEXANDRU
DIRECTOR EXECUTIVOLTEANU COSMIN
SECRETAR GENERALCOLȚA ALEX

MANDATELE ANTERIOARE

Mandat 2021 – PREZENT

DIRECTOR GENERALPOPA ANDRADA
DIRECTOR EXECUTIVOLTEANU COSMIN
SECRETAR GENERALCOLȚA ALEX

Mandat 2018 – 2021

COORDONATOROLTEANU COSMIN (REPR. THE NEW PAGAN DAWN)